solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 10.08.2020
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
OGŁOSZONE PRZETARGI


OGŁOSZONE KONKURSY I PRZETARGI
SYNDYK ABM SOLID SA w upadłości


ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości działającego pod firmą ABM SOLID SA z siedzibą w Tarnowie, lub jego zorganizowanych części i zorganizowanych zespołów składników w trybie art. 320 ustawy z dnia 28.03.2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 498 ze zm. przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień 27.07.2012 roku, jako dnia w którym ogłoszono upadłość) wg opisu i oszacowania z dnia 31 maja 2019 roku, sporządzonego przez BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o., autorzy opracowania Grzegorz Więcławek - rzeczoznawca majątkowy, nr upr. 4897, Jarosław Gładysz Analityk, Rzeczoznawca Majątkowy, nr uprawnień 6112.

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa upadłego wynosi: 43 720 745,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych) netto. Transakcja zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 6. p.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz. U. z 2018 r., nr 54, poz. 2174 ze zm.)

W przypadku braku oferty na zakup całości przedsiębiorstwa upadłego, rozpatrywane będą w następnej kolejności oferty złożone na zorganizowane części przedsiębiorstwa bądź zorganizowane grupy składników majątku masy

sprawdź szczegóły >>>

______________________________________________
KONKURS OFERT NA ZBYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI


Przedmiotem konkursu jest sprzedaż prawa w postaci udziału w wysokości 1/6 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Otwocku przy ul. Słowackiego J., stanowiącej działkę ewidencyjną 29, obręb 0051, powiat otwocki, województwo mazowieckie, będącego własnością Stefana Junczys w upadłości likwidacyjnej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - w trybie art. 323 prawa upadłościowego i naprawczego (ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. z p. zm.)

Dla przedmiotowej nieruchomości założona jest księga wieczysta WA1O/00073971/5 przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku.

Cena wywoławcza wynosi: 62.382,00 (sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote 00/100) złotych (netto).

Termin składania ofert - 19 lutego 2020 roku.

OPERAT SZACUNKOWY - DO POBRANIA - KLIKNIJ

REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA - KLIKNIJ

______________________________________________SYNDYK MASY UPADŁOŚCI LUKA POL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W KRAKOWIE
OGŁASZA KONKURS OFERT NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCII. Przedmiotem KONKURSU jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Staniątkach, powiat wielicki, gmina Niepołomice, będącej własnością LUKA POL sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

Dla przedmiotowej nieruchomości założona jest księga wieczysta KR2I/00004008/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach.

Cena wywoławcza działki ewidencyjne nr 240/1 o powierzchni 5,16 ha wynosi 1.424.250,00 (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) netto.

Termin składania ofert i wpłaty wadium mija w dniu 10 stycznia 2020 roku (Regulamin konkursu). Wadium należy wpłacić na rachunek masy upadłości o numerze 24 1240 4432 1111 0010 4137 4985.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13 stycznia 2020 roku godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 39/7.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dot. konkursu, jego Regulamin oraz wycenę nieruchomości – operat biegłego rzeczoznawcy majątkowego, można uzyskać w siedzibie syndyka, Kraków ul. Kalwaryjska 67/3 tel. 12 262 91 26, fax 12 262 91 25 lub na stronie www.syndyk.malopolska.pl


REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA - KLIKNIJ

______________________________________________________________________________________

GRAŻYNA CZECH - w Bieczu (osoba nie prowadząca działalności gospodarczej)

Syndyk masy upadłości Grażyny Czech w upadłości w Bieczu – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia z wolnej ręki 5/8 udziału w prawie własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, położonego w miejscowości Biecz, przy ul. Słonecznej 49, o powierzchni użytkowej 134,76 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego w nieruchomości gruntowej dla której w Sądzie Rejonowym w Gorlicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr NS1G/00066202/8. – za cenę nie niższą niż 236 000,00 PLN (dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) netto.

Termin składania ofert 4 lutego 2020 r.

sprawdź szczegóły >>>sag border
sol alt sagalt


337842 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT