solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYT. ˇ NIERUCHOM. DO ZBYCIA ˇ RUCHOM. DO ZBYCIA ˇ WIERZYT. DO ZBYCIA ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT22.07.2019
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYT.

DORADZTWO GOSP.

POST. - PODM. GOSP.

POST. - OSOBY FIZ.

POST. ZAKOŃCZONE


NIERUCHOM. DO ZBYCIA

RUCHOM. DO ZBYCIA

WIERZYT. DO ZBYCIA


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKT

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
WIERZYTELNOŚCI DO SPRZEDAŻY

WIERZYTELNOŚCI I INNE PRAWA MAJĄTKOWE ZAKWALIFIKOWANE DO ZBYCIA


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Syndyk masy upadłości Krzysztofa Goczała w upadłości w Krakowie ogłasza konkurs ofert na zbycie, w trybie art. 206 ust. 4 w zw. z ust. 3 ustawy - Prawo upadłościowe, wskazanej poniżej wierzytelności.

I. Przedmiot sprzedaży.
Przedmiotem sprzedaży jest zbycie w trybie art. 206 ust. 4 w zw. z ust. 3 ustawy - Prawo upadłościowe wierzytelności wobec Fundacji „Przywracamy Nadzieję” z siedzibą w Krakowie w kwocie 15 163,11 PLN (piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 11/100), wynikającej z wyroku zaocznego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie z dniu 15 stycznia 2016 r. w sprawie pod sygn. akt IV Np 228/15/N. Cena wywoławcza nie została określona.

II. Warunki uczestnictwa w postępowaniu.
Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2018 r., drogą mailową na adres biuro@kdr.krakow.pl albo listem poleconym (z dopiskiem „Oferta VIII GUp 369/17”) lub osobiście w siedzibie biura Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (w godz. 800 – 1600). Decyduje data wpływu.

III. Oferta kupna.
Oferta kupna winna zawierać:
a) dane oferenta: imię i nazwisko albo firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, aktualne dokumenty rejestracyjne podmiotu gospodarczego, numer dowodu osobistego,
b) dokumenty potwierdzające upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji podmiotu,
c) zezwolenia i zgody – jeżeli ze względu na osobę oferenta są one prawem wymagane,
d) pisemne oświadczenie oferenta, iż nie należy do kręgu osób wymienionych w art. 157a ust. 2 Prawa upadłościowego,
e) pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu ofert oraz o spełnieniu i akceptacji warunków w nim zawartych,
f) pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym wierzytelności, a także o nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,


IV. Rozstrzygnięcie.
a) Konkurs uważa się za wszczęty w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymogi określone niniejszym Regulaminem.
b) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie.
c) Wybór oferenta nastąpi w dniu 3 stycznia 2019 r. o g. 1200, w biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.
d) W przypadku ofert o zbliżonej wartości (różnica do 10% ceny wywoławczej) Syndyk przeprowadzi dodatkową aukcję ustną, w terminie uzgodnionym z oferentami. W akcji mogą brać udział wszyscy oferenci, których oferty zostały złożone zgodnie z Regulaminem.
e) Wyboru oferenta dokonuje Syndyk, co uważane będzie za rozstrzygnięcie konkursu ofert.
f) Uczestnicy konkursu ofert zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia oferenta o wyborze oferty.
g) Podpisanie umowy przelewu wierzytelności nastąpi w terminie do 30 dni od daty wskazanej w pkt IV lit. c), Wszelkie koszty związane z przelewem wierzytelności ponosi oferent.
h) Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
i) Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3, tel. 12 262 91 26.

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Syndyk masy upadłości Hurtowni Opon „KRAKUS” Brożek spółka jawna w upadłości likwidacyjnej w Krakowie ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie art. 206 ust. 4 w zw. z ust. 3 ustawy - Prawo upadłościowe, wskazanych poniżej udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Ogłoszenia o sprzedaży zamieszczone będą na stronach internetowych www.syndyk.malopolska.pl i www.clixs.pl.

I. Przedmiot sprzedaży:
100 (sto) udziałów w spółce KRAKUS BROŻEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000561631.
Cena wywoławcza została określona w wartości nominalnej i wynosi 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych 00/100).

II. Warunki uczestnictwa w postępowaniu. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert VIII GUp 141/15” złożyć w terminie do dnia 12 grudnia 2018 r., do g. 1600, osobiście w biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków), listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu.

III. Oferta kupna.
Oferta kupna winna zawierać:
a) dane oferenta: imię i nazwisko albo firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, aktualne dokumenty rejestracyjne podmiotu gospodarczego, numer dowodu osobistego,
b) dokumenty potwierdzające upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji podmiotu,
c) zezwolenia i zgody – jeżeli ze względu na osobę oferenta są one prawem wymagane,
d) pisemne oświadczenie oferenta, iż nie należy do kręgu osób wymienionych w art. 157a ust. 2 Prawa upadłościowego,
e) pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu ofert oraz o spełnieniu i akceptacji warunków w nim zawartych,
f) pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym udziałów, a także o nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,


IV. Rozstrzygnięcie.
a) Konkurs uważa się za wszczęty w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymogi określone niniejszym Regulaminem.
b) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie.
c) Wybór oferenta nastąpi w dniu 13 grudniu 2018 r. o g. 1200, w biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.
d) W przypadku ofert o zbliżonej wartości (różnica do 10% ceny wywoławczej) Syndyk przeprowadzi dodatkową aukcję ustną, w terminie uzgodnionym z oferentami. W akcji mogą brać udział wszyscy oferenci, których oferty zostały złożone zgodnie z Regulaminem.
e) Wyboru oferenta dokonuje Syndyk, co uważane będzie za rozstrzygnięcie konkursu ofert.
f) Uczestnicy konkursu ofert zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia oferenta o wyborze, bądź odrzuceniu oferty.
g) Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 30 dni od daty wskazanej w pkt IV lit. c), w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7.
h) Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
i) Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.syndyk.malopolska.pl, a także w biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3, tel. 12 262 91 26.

--------------------------------------------------------------------------------------------


Syndyk masy upadłości Bogumiła Biela w upadłości w Krakowie - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na zbycie udziałów wchodzących w skład masy upadłości.

Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem ogłoszenia jest zbycie w trybie art. 206 ust. 4 w zw. z ust. 3 ustawy - Prawo upadłościowe 67 (sześćdziesięciu siedmiu) udziałów w spółce Drobet Sp. z o.o. z siedzibą w Woli Filipowskiej, nr KRS 0000347726.
Cena wywoławcza została określona zgodnie z wartością nominalną na 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w KONKURSIE OFERT
1. Złożenie pisemnej oferty kupna udziałów opisanych powyżej wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie.
2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert VIII GUp 47/17 – w terminie do dnia 12 grudnia 2018 r., w siedzibie biura Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (do godz. 1600) albo pocztą – listem poleconym na podany wyżej adres. Decyduje data wpływu oferty.
3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się jego regulaminem, które jest dostępny w biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 oraz na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2018 r., g. 14.oo, w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.

sag border
sol alt sagalt


293304 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT